pharex.sk - Váš distribútor liekov a zdravotníckych pomôcok

+421 (0)43/3810470

Po-Pia 7:30-16:00

info@pharex.sk

napíšte nám email

Účel spracúvania osobných údajov marketing (súhlas)

1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zasielania obchodných ponúk, ktorých účelom je (napríklad) informovanie zákazníka o novom tovare a službách prevádzkovateľa s cieľom podporiť ich predajnosť. Obchodné ponuky sú zasielané dotknutým osobám, ktoré prevádzkovateľovi udelili svoj súhlas.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú v nasledovnom rozsahu: emailová adresa.

5. Dotknuté osoby:
Dotknutými osobami sú osoby, ktoré udelili prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním obchodných (marketingových) ponúk.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú až do odvolania súhlasu, maximálne však po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf

10. Kategória osobných údajov.
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:
Pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

13. Iný oprávnený subjekt:
Iný oprávnený subjekt
Právny základ
Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane
Orgány verejnej moci
Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.
Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)

14. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby (osoby určenej prevádzkovateľom).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf

Účel spracovania osobných údajov kontaktný formulár

1. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je reagovať na otázky v rámci kontaktného formulára.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

5. Dotknuté osoby:
Dotknutými osobami sú osoby, ktoré sa rozhodujú kontaktovať prevádzkovateľa.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Osobné údaje budú uchovávané najviac po dobu 3 rokov.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie dotknutých osôb.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:
Nevykonáva sa.

13. Oprávnený subjekt:

Iný oprávnený subjekt Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), alebo § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

14. Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.   Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby spoločnosti Top privacy s.r.o., ktorú poveril prevádzkovateľ dohľadom na ochranu osobných údajov.