pharex.sk - Váš distribútor liekov a zdravotníckych pomôcok

+421 (0)43/3810470

Po-Pia 7:30-16:00

info@pharex.sk

napíšte nám email

PHAREX, s.r.o. („Predávajúci“)
so sídlom Záhradná 3, 038 04 Bystrička, IČO: 44073437, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 20423/L(ďalej len ako „Predávajúci“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1  Tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dodávkach tovaru, prípadne každej jednotlivej objednávky, ktorá je považovaná za jednotlivé plnenie. (ďalej v texte len ako „Zmluva“).
1.2  Predávajúci je veľkodistribútorom liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
1.3  Tovarom Predávajúceho sa na účely Zmluvy rozumejú lieky, zdravotnícke pomôcky (sortiment HVLP, sortiment ŠZM a ostatný sortiment) a doplnkový sortiment podľa aktuálnej obchodnej ponuky Predávajúceho, ktorá je čo do druhu ponúkaného tovaru a ceny tohto tovaru záväzná až do momentu jej jednostrannej aktualizácie Predávajúcim.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU A PODMIENKY DODANIA TOVARU

2.1  Kupujúci objednáva tovar u Predávajúceho na základe jednotlivých objednávok a to:
1. prostredníctvom telefonických objednávok u Predávajúceho;
2. elektronickým objednávkovým systémom integrovanom v LIS (Lekárenskom informačnom systéme).
3. Elektronicky, cez web-shop prevádzkovaným Predávajúcim na adrese www.kozmetikazlekarne.sk- pre tento predajný kanál si Predávajúci vyhradzuje právo určiť samostatné Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú v platnom znení uvedené na webovom sídle Predávajúceho a na webovej adrese https://www.kozmetikazlekarne.sk/content/obchodne-podmienky.
2.2  Objednávka tovaru sa považuje za prijatú okamihom spätného doručenia elektronického potvrdenia objednávky Predávajúcim kupujúcemu v prípade ak sa jedná o objednávku uskutočnenú prostredníctvom elektronického objednávkového systému integrovaného do LIS, alebo prostredníctvom web-shopu na adrese www.kozmetikazlekarne.sk. V prípade telefonickej objednávky, po odsúhlasení zamestnancom Predávajúceho.
2.3  Prevzatie tovaru kupujúcim dodaného zo strany Predávajúceho na základe Zmluvy, alebo samostatnej objednávky potvrdí kupujúci na dodacom liste/ faktúre vystavenej Predávajúcim s cenou ním dodávaného tovaru, finančné doklady budú predložené Predávajúcim pri dodaní tovaru Kupujúcemu.
2.4  Ak zákon neustanovuje inak, v prípade neuhradenia fakturovanej ceny ktorejkoľvek z predchádzajúcich (fakturovaných) dodávok tovaru zo strany Kupujúceho v dohodnutej lehote splatnosti má predávajúci právo okamžite pozastaviť dodávky tovaru Kupujúcemu resp. jednostranne rozhodnúť o forme a spôsobe úhrady za dodávaný tovar.
Doprava tovaru:
– pri objednávke zdravotníckych pomôcok do 80,00 Eur (bez DPH), účtujeme jednorazový poplatok za prepravu 3,50 Eur (bez DPH). Pri objednávke nad 80,00 Eur (bez DPH), dopravné náklady znáša dodávateľ. Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou.
pri objednávke kozmetiky a iných doplnkových produktov do 80,00 Eur (bez DPH), účtujeme jednorazový poplatok za prepravu 3,50 Eur (bez DPH). Pri objednávke nad 80,00 DPH (bez DPH) dopravné náklady znáša dodávateľ. Tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou.
pri objednávke liekov je stanovená minimálna hodnota objednávky 200,00 Eur (bez DPH). Tovar bude doručený osobne našou spoločnosťou.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1  Cena tovaru v zmysle Zmluvy je vždy určená jednostranne Predávajúcim a to vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v súlade s cenovými opatreniami príslušných orgánov verejnej správy Slovenskej republiky. Kupujúci je oboznamovaný s aktuálnou cenou tovaru podľa Zmluvy, prípadne jednotlivej objednávky zo strany Predávajúceho pri objednávaní tovaru.
3.2  Za dátum úhrady faktúry sa považuje deň pripísania úhrady (peňažnej sumy) na bankový účet Predávajúceho zo strany Kupujúceho.
3.3  V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúr Predávajúceho podľa Zmluvy, má Predávajúci nárok voči Kupujúcemu na úrok z omeškania. Sadzba zákonných úrokov z omeškania je stanovená podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. Sadzba je určená ako základná úroková sadzba ECB zvýšená o 8 percentuálnych bodov. Informáciu o základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky nájdete na stránkach NBS alebo na adrese ECB. .
3.4  V prípade ak to neodporuje právnym predpisom, je Predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok 5,00 EUR (bez DPH) za vykonanie každej jednej hotovostnej platby zo strany kupujúceho a kupujúci je povinný tento poplatok Predávajúcemu zaplatiť.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

4.1  V prípade, ak bude pri dodávke tovaru podľa Zmluvy zistený množstevný alebo sortimentný rozdiel alebo nevyhovujúca kvalita, kupujúci si najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru uplatní reklamáciu dodávky takéhoto tovaru, v súlade s Reklamačným poriadkom spoločnosti PHAREX, s.r.o., ktorý je prístupný na internetovej stránke: https://www.pharex.sk/user/documents/upload/Reklamačný%20poriadok%20spoločnosti%20PHAREX.pdf
4.2  Pri dodaní vadného tovaru Predávajúci kupujúcemu na základe vypísania a doručenia Reklamačného záznamu vymení vadný tovar v nasledujúcej dodávke, resp. vystaví na vadný tovar dobropis.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1  Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa obchodného vzťahu s Predávajúcim.
5.2  Kupujúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu v organizačnej a vlastníckej štruktúre kupujúceho (napr. zmena konateľov, prevod obchodného podielu, atď.) bezprostredne po jej vzniku.
5.3  Ustanovenia Zmluvy majú v prípade odlišnej úpravy prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok. Práva a povinnosti neupravené Zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.7.2022.

PHAREX, s.r.o.
Mgr. Michal Šachl – konateľ spoločnosti